Kategórie

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES

 

Prevádzkovateľ: 

ŠPERKY s.r.o

Starozagorská 6

Košice, 040 23

IČO: 45551596

DIČ: 2023033276

IČ DPH: SK2023033276

Email: marketing@sperky-eshop.sk 

 • ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva za účelmi:

 1. Poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkou webovej stránky v nevyhnutnom režime potrebného na správne fungovanie webovej stránky.
 2. Meranie počtu návštev na webovej stránke a určenie zdrojov návštevnosti – meranie sa vykonáva na zlepšenie výkonu webovej stránky.
 3. Zobrazovanie cielenej reklamy na webovej stránke na podklade identifikovania správania návštevníka webovej stránky a vyhľadávania na internete, ako aj vyhodnotenie efektivity konkrétnych marketingových aktivít a meranie počtu používateľov webovej stránky, ktorých reklama zaujala.

 

 

 • ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bode a):

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 odstavec 1 písmeno f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov v bodoch b) – c):

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 odstavec 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Udelený súhlas je vždy udelený na základe dobrovoľnosti a je nepodmienený. Z toho vyplýva, že aj keď ho dotknutá osoba neposkytne, je stále oprávnená navštevovať, prehliadať a využívať webové stránky, on-line služby a produkty v takom rozsahu, v akom nie sú súbory cookies potrebné pre funkčnosť a prístupnosť webovej lokality. Ak sa používanie cookies obmedzí, alebo zakáže, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť niektorých stránok a služieb poskytovateľa webovej služby, čo môže spôsobiť, že časť zvolených služieb alebo všetky služby nebudú úplne funkčné, alebo prístupné.

 

 

 • ZÁKONNÁ POVINNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V rámci účelov od bodu a) až c) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.

 

 

 • ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky:

 

Pri prístupe a používaní webových stránok sa zbierajú osobné údaje, ktoré sa automaticky prenášajú na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sú zaznamenávané bez zásahov a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú. Uložené informácie pozostávajú z IP adresy pristupujúceho zariadenia, dátumu a času prístupu, názov a URL prevzatých súborov, webová stránka z ktorej dochádza k prístupu (s odkazom na URL), využívaný prehliadač a informácie o operačnom systéme užívateľa, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.

 

 1. Uložené súbory cookies v koncovom zariadení
 2. Uložené súbory cookies v koncovom zariadení

 

 • DOTKNUTÉ OSOBY

 

V rámci účelov v bodoch a) až d), sú dotknutými osobami používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

 

 

 •  LEHOTY ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V rámci účelov pri bodoch a):

Dočasné súbory cookies sa vymažú automaticky po zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré slúžia na zjednodušenie vyhľadávania v prostredí webovej lokality

V rámci účelov b) až c):

Trvalé súbory cookies zostanú uložené vo vašom zariadení, kým uplynie doba ich platnosti. (napríklad pár týždňov, mesiacov, najviac však po obdobie 13 mesiacov, alebo kým nedôjde k ich vymazaniu z vašej strany).

Každý návštevník webovej lokality môže súbory cookies vymazať, bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

 

 

 • OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

 

Spracúvanie uvedených údajov je esenciálne potrebné pre poskytnutie služieb v súvislosti s prevádzkovaním stránok na webovej lokalite, na zlepšovanie a skvalitnenie obsahu webovej stránky, na prevenciu a zabezpečenie správneho a bezpečného fungovania systémov a postupov, ako aj skvalitnenie obsahu webovej stránky a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa webovej lokality.

 

 

 • POSTUP OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH STRÁN

 

Prevádzkovateľ webovej lokality využíva na svojich webových stránkach služby tretích strán, ako napríklad metrické nástroje systémov Google (Google Analytics, Google Tag Manager), tlačidlá na zdieľanie a lajkovanie obsahu na sociálnych sieťach spoločnosti Meta (napríklad Facebook, Instagram). Prevádzkovateľ webovej lokality nahráva pre využitie týchto služieb kódy tretích strán do svojho kódu, ktoré môžu pre plnú funkčnosť požadovať ukladanie súborov cookies. Toto vedie k prijatiu súborov cookies zo strany tretích strán. V prípade akceptovania využitia súborov cookies, ktoré sa týkajú tretích strán (súbory cookies, ktoré sú v priamej súvislosti s výkonom a cieleného zamerania), vaše údaje môžu byť postúpené do krajín, v ktorých dané tretie strany sídlia (napríklad USA).

 

 

 • TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracuvávané v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovanej ochrany informácií, personálnej administratívnej bezpečnosti, ochrany citlivých informácií a presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike organizácie.

 

 

 • KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V rámci bodov od a) až po c) sú osobné údaje zbierané prostredníctvom súborov cookies, zaradené ako bežné osobné údaje. 

 

 

 • ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookies slúžia iba na marketingové účely a nedochádza k ich zverejňovaniu.

 

 

 • AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE ALEBO PROFILOVANIE

 

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu.

 

 

 • TRETIE STRANY

 

Tretími stranami sa rozumie iný oprávnený subjekt, ktorý môže požadovať spracovanie cookies podľa právneho základu na základe článku 6 odstavec 1 písmeno c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 • PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Príjemcami osobných údajov je spoločnosť Google a spoločnosť Meta, s právnym základom na základe článku 6 odstavec 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 • PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o dotknutej osobe spracúvané, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ako aj podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu, alebo na adrese prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento dokument podlieha právnej ochrane a je duševným vlastníctvom spoločnosti Šperky s.r.o. Využitie tohto dokumentu je chránené autorským zákonom podľa slovenskej a európskej legislatívy.


homeÚvod

local_mall
cancel
cancel